....Kansainvälisiin messuihin kannattaa panostaa

Hyvin suunniteltu messuosallistuminen, erottuva näyttelyosasto ja sen aktiivinen henkilökunta ovat avaintekijöitä onnistuneille messuille. Kansainvälisillä messuilla solmitut kontaktit ovat tärkeitä uusien markkina-alueiden avaamisessa ja niiden kehittämisessä. Arvelinin messupalvelut tekevät messuosallistumisestasi vaivattoman. 
..

International trade fairs are worth investing in

Good planning and an eye-catching stand with active staff are the key to a successful trade show. Contacts made at international fairs are important in opening and developing new market areas. Arvelin Trade Show Services make your trade show participation simple. 
....

 

kansainväliset messut, messuosallistuminen

....
Näytteilleasettajan tietopaketti

Tavoitteet
Aseta messuosallistumiselle yksi päätavoite ja 2-3 sivutavoitetta,
kuten esim. uusien asiakkaiden hankkiminen tai uusien tuotteiden lanseeraus.

Aikataulu ja messuvastaava
Tee kokonaisaikataulu osallistumisen vaiheista ja nimeä messuvastaava.
Informoi tuotantoa ja jälleenmyyjiä.

Budjetti
Määritä realistinen budjetti.

Messuosasto
Tee paikkavaraukset ja aloita osastosuunnittelu ajoissa. Käytä messualan ammattilaisia, kaikkea ei kannata tehdä itse. Suosi selkeää grafiikkaa ja sanomaa osastollasi. Messuvieraan tulee saada yhdellä silmäyksellä käsitys mitä yrityksesi tekee.

Markkinointi
Markkinoi osallistumistasi jo etukäteen esim. omilla nettisivuillasi ja alan lehdissä. Lähetä kutsut asiakkaille. Muista myös lehdistötiedotteet lehdistökeskukseen. Tarkista esitteistäsi kieliversiot.

Henkilökunta
Motivoi ja kouluta henkilökunta tuotteiden ja messustrategian osalta. Esittelijän sisäinen ja ulkoinen olemus vaikuttavat suoraan osastosta syntyvään mielikuvaan.

Jälkihoito
Mitkä olivatkaan tavoitteet ja saavutettiinko ne? Jälkiarviointi helpottaa myös tulevien messujen suunnittelua. Kerää asiakastiedot ja kyselyt sekä vastaa tarjouspyyntöihin.
..

EXHIBITOR’S INFORMATION PACKAGE

Objectives
Set a main goal and 2-3 supplementary objectives, such as acquiring new customers or launching new products.

Timetable and Trade Show Manager
Prepare a timetable showing important tasks and deadlines. Name a Trade Show Manager.
Inform your production department and dealers. 

Budget
Make a realistic budget for the exhibition. 

Exhibition Stand
Make bookings and start planning in good time. Use trade show professionals; it is not worth the effort to do everything by yourself. Choose a clear message and graphics for your stand. A show visitor should get an idea about your offering in one quick glance.

Marketing
Promote your upcoming participation on your website and in industry journals. Send invitations to your customers. Remember to prepare press releases for the Press Centre. Check the availability of brochures in needed languages. 

Staff
Train and motivate your stand personnel; make sure they understand your exhibition strategy and goals. The appearance and attitude of your staff directly affect the image people get while visiting your stand. 

Follow-up
What were your objectives and did you achieve them? Follow-up also helps in planning future events. Collect customer information and reply to requests for quotations.
........
HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

Ulkoministeriö: www.formin.finland.fi
Työ- ja Elinkeinoministeriö: www.tem.fi
Team Finland: www.team.finland.fi
Tekes: www.tekes.fi
ELY-keskukset: www.ely-keskus.fi
Suomalais-venäläinen kauppakamari: www.svkk.fi

..
USEFUL LINKS:

Foreign Ministry: www.formin.finland.fi
Ministry of Economic Affairs and Employment: www.tem.fi
Team Finland: www.team.finland.fi
Tekes: www.tekes.fi
Centre for Economic Development, Transport & the Environment : www.ely-keskus.fi
Finnish-Russian Chamber of Commerce: www.svkk.fi
....


FI
EN